EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

A III. TANKERÜLETI INNOVÁCIÓS NAPRÓL készült BESZÁMOLÓ
BEVEZETÉS

Riczu Julianna, a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettesének gondos előkészítő munkája nyomán a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamennyi munkatársa izgatottan készült a 2021. november 29-én megvalósuló tankerületi innovációs napra.
Kíváncsian vártuk a bemutató órákat, amelyek alapján tanítási módszereket, digitális kompetenciákat ismerhettük meg, egyben visszaigazolást kaphattunk, sőt bővíthettük eszköztárainkat, a digitális világ irányába pedig még bátrabb lépéseket tehetünk.
Ez a szakmai nap bebizonyította a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ intézményeinek tökéletes összefogását, szervezett egységét, egyben hisszük azt, hogy a jó gyakorlatai, tantestületeinek kiváló oktatási módszertana révén pedig hosszú időszakon keresztül útmutató lehet országos szinten.

SOK ILYEN KONFERENCIÁT

Péterffy Balázs, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnökhelyettesének szakmai köszöntője visszaigazolása lett intézményünk pedagógiai programjának, szervezeti működésének.
Az ünnepi gondolatok rávilágítottak arra a tényre, hogy a fejlődéshez, a változások elfogadásához milyen nagy szükség van az iskolavezetés pozitív hozzáállására, amely a tantestület részére utat mutat a folyamatos megújulás irányába. Hiszen fel vagyunk vértezve a tudás minden tárházával, de a szaktárgyi innováció mellett erősítenünk kell a nevelési funkciókat is.
Az oktatási intézménynek, annak minden tagjának fontos küldetése van abban, hogy hogyan válhatunk a tanulóink, a családjaik támogatóivá, a csak tudatos kompetenciafejlesztés mellett.
Ez a konferencia elindít egy olyan folyamatot, amely további tettekre serkenti a kollégákat, és iránymutató lehet a napi pedagógiai munka folyamán.

SZÜKSÉG VAN INNOVÁCIÓRA

Tóth Lajos Árpád, a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ igazgatója e program jelentőségét az innováció fogalmának egyedi értelmezése által határozta meg: változás a kialakult gyakorlatban és alkalmazkodás a kialakult helyzethez.
A hajdúdorogi tantestület nevében bátran írom le, hogy igen, szükség van a folyamatos megújulásra, az oktatás kiemelt helyzete megkívánja ezt, sőt kötelez is bennünket. Tanulóink érdekében, a szülők felkarolásával, új technológiával lámpások lehetünk a digitális világban.
Nem szabad felednünk, hogy az átvett innováció is sikeres, az eltérő oktatási profilok miatt. Nincs tehát más dolgunk, mint sikeresen igazodni a változó világhoz, digitális környezethez.
Hiszem azt, hogy a Móra iskola rendelkezik azzal a belső motivációval, amely a folyamatos megújulást, fejlődést eredményezi, a napi kihívásokra megoldást találva.

A DIGITÁLIS PEDAGÓGIA JÖVŐ VAGY JELEN?

Oláh Tibor projektmenedzser plenáris előadása rávilágított a digitális környezet jelenlétére. A szakmai alapossággal összeállított és jó példákkal alátámasztott bemutatót követően – kávészünetet tartva – a kollégák fakultatív programokon vettek részt, összesen nyolc iskolai helyszínen.

1. Dr. Kapusi Kálmán kutatótanár előadását tekinthettem meg a "Hátrányos helyzetű gyermekek lemorzsolódásának vizsgálata az alapfokú művészetoktatásban" címmel.
2005-től kezdődően a hátrányos helyzetű tanulók ingyen vehetnek részt az alapfokú művészeti képzésben. A kutatóprogram célja, hogy - a tanulók, szülők és pedagógusok számára elkészített kérdőívek alapján - választ kapjon arra, hogy az állami támogatás ellenére milyen okból morzsolódnak le ezek a tanulók?
A felmérésben három város - Hajdúböszörmény, Hajdúhadház és Debrecen - művészeti iskolájának tanulói vettek részt. Az online értekezleten, a kutatás során elkészített tanári kérdőívek kérdéseit próbáltuk közösen megválaszolni. Arra kerestük a megoldást, hogyan lehet a szülőket bevonni az iskola életébe és a pedagógusok hogyan tudnak alkalmazkodni a hátrányos helyzetű gyerekekhez, a felmerülő igényekhez?
Hasznos és elgondolkodtató előadást láthattam és bízom benne, hogy a kutatás eredménye nagy segítség lesz a pedagógusok számára, hisz minden intézményt – a Móra iskolát is – érintő fontos feladat a lemorzsolódás csökkentése, illetve megelőzése.

Lejegyezte: Fáczán Gabriella

2. A népművészeti tanszak bevezetésének feltételei, a bevezetés gyakorlata, tapasztalatai
Előadók:
Benő-Nagy Réka
Nagyné Gencsi Erika
Bartha Gyula
Videofilm segítségével ismerhettünk meg egy hajdúhadházi iskola népművészeti foglalkozásait, a nemezelést (labdakészítés), az agyagozást (ékszer, gyertyatartó), a gyertyakészítést mártogatós technikával, és a szürkemarha-játék készítését.
Kíváncsian hallgattuk a népművészeti képzés elindításának feltételét, hiszen intézményünk alapfokú művészeti iskolaként törekszik a folyamatos megújulásra, elkötelezett az új tanszakok beindításában.
A beiskolázási tervünk összeállításakor érdemes lesz figyelni arra a feladatra, hogy legyen helyben vagy a környéken népi játszóház-vezető. Cél, hogy olyanok oktassanak, akik elhivatottak és szakmailag felkészültek, ezért a Budapestre orientált képzéseket törekszenek vidéki városokban is elindítani.
Ezek a foglalkozások közösséget építenek, a gyerekek úgy alkotnak, hogy annak értelme van, türelmet és monotonitástűrést tanulnak, emellett megalapozhat egy jövőbeli szakmát.

Lejegyezték: Holbáné Imre Katalin és Oross Aliz

3. Magyar szövegértés

Előadó: Takácsné Bíró Zsuzsa
A munkaformák igen változatosak, a feladatok tevékenységközpontúak voltak. A digitális kompetenciák módszereinek sokoldalúságával a pedagógus motiválta a diákokat. A differenciálás megvalósult. A tanulók témával kapcsolatos ismereteit, előzetes tudásanyagát sikerült felszínre hozni különböző módszerek segítségével. Az óraközi és végi értékelés segítségével visszajelzést kaphattak a tanulók munkájuk eredményességéről.
Visszaigazolást és megerősítést kaptunk oktató-nevelő munkánk, módszertanunk helyességéről.

Lejegyezték: Dr. Tóthné Sándor Györgyi, Erni Gabriella, Incze Mihály,
Körtvélyesiné Zováth Ágnes, Sólyomné Kulin Zsuzsanna, Szakál Péterné

4. A függvények, valószínűség, statisztika címmel Fehérvári Erika tanárnő óráját láttuk. Nagyon jó hangulatú és oldott légkörű munka szemtanúi lehettünk. Különösen szembetűnő volt a módszertani gazdagság és az igényesen összeválogatott feladathalmaz, amivel a tanulók dolgoztak.
Feltűnő volt a tanárnő és a tanulók fejlett digitális kultúrája is. Hasznos ötleteket adott a számkirály játék használatára és az óravégi rövid, de tartalmas értékelés megvalósítására.

Lejegyezték: Körtefái Istvánné Pocsai Gizella és Körtefái István

5. Szerzetesek egykor és ma

Előadó: Magi Csaba
A korszerű, XXI. századi technikai háttér segítségével dolgozták fel a tanulók a tananyagot. Saját mobiljukon a Teams felületen az osztálycsoportban létrehozott kérdőív feladatait páros munkában, valamint frontálisan oldották meg. A mai szerzetesek életét összehasonlították a középkori rendek tevékenységeivel.
A diákok digitális kompetenciáit folyamatosan fejlesztette a pedagógus, a tanulók készségszinten használták a Word Art, illetve Linoit digitális táblaszerkesztő programokat. Az órai kérdőívet kiegészítve 18:00 óráig kell a pedagógus számára visszaküldeni.
A motivált tanulók a logikusan felépített óravázlatot saját maguk állították össze. Az élményszerű- és tevékenységközpontú digitális pedagógiai módszerek alkalmazása kiválóan működött az óra folyamán.
Az oktatási élményeken túl a mobiltelefon használatának lehetőségeit és a kérdőíves módszer alkalmazását fogjuk jógyakorlataink sorába illeszteni.

Lejegyezték: Mislovics Andrea, Szabó Miklós, Szanicsné Nagyhaju Katalin

6. Hazánk a Kárpát-medencében

Előadó: Katonkáné Máthé Zsuzsa
A szakmai nap programjához tökéletesen illeszkedett ez a bemutató óra. A tanórát megnézve megállapítottuk, hogy milyen fontos egy jól felszerelt tanterem, meghatározó a tabletekkel ellátott diákok okos tárgyhasználata, a digitális eszközök alkalmazásának módszertana, gyakoroltatása. A végeredmény pedig nem lehet más, mint a digitális kompetenciák kialakulása, folyamatos fejlődése.
Útmutató számunkra: pályázati lehetőség keresése, felkutatása, amely segítségével egy ilyen digitális platformot tudunk a mi iskolai környezetünkben megvalósítani.

Lejegyezték: Sólyom Csaba, Veres Tibor Sándor

7. Bevezetés a Robotikába

Előadó: Erdősné Lázár Ilona
Három foglalkozást láttunk. Az elsőben rávezető játék szerepelt, melyben a tér-irány koordinációt gyakorolták utasítások megadásával. Majd tablet segítségével robotok időzítését és fordulását programozták. A második részben robotok útvonalát határozták meg, egyénileg és páros munkában. Az utolsó feladatban pedig a robotok színérzékelését állították be a tanulók.
Igen hasznos volt számunkra, mert korábban nem tanítottunk intézményünkben robotikát, de az új NAT szerint már elvárás.

Lejegyezték: Kranyikné Gyuró Erzsébet Éva, Nagy Antal,
Nagy Gáborné, Tarpai Péter, Virág Loránd

8. A figyelem fejlesztése az 1-2. évfolyamon.
A Kritériumorientált, diagnosztikus
mérési-értékelési rendszer moduláris programja

Előadó: Kindrusz Pál
Tudományos értékű előadáson vehettünk részt, amelynek tematikai egységei – Kritériumorientált mérési-értékelési rendszer. Gondolatok rendszere. Figyelemfejlesztés. Bemeneti mérés első évfolyamon. A figyelem fogalma. A figyelem működéséhez kapcsolódó elméletek áttekintése. A figyelem fajtái, terjedelme, tartóssága, átvitele. Figyelem deficitek. A figyelem fenntartása. A figyelemzavar tünetei. Hiperaktivitás tünetei (ADHD). Az aktív figyelem átlagos időtartalma egyes életkorokban. Tesztek. Figyelemfejlesztő játékok, gyakorlatok. A figyelemfejlesztés területei. Vizuális és auditív figyelem. – szerteágazóak, tanulságosak voltak. Intézményünkben jelen vannak ezek a kérdéskörök, módszertani kultúránkba beépítésre kerültek. Megállapítottuk, hogy a Kritériumorientált mérési-értékelési rendszer alkalmazása elengedhetetlen a Móra iskolában.

Lejegyezték: Czipa Marianna, Fodor Györgyné,
Kozma Beatrix, Mudráné Szilágyi Ilona,
Szilágyiné Szalka Enikő, Urgyánné Fekete Ágnes,
Zsadányi Csabáné

UTÓSZÓ
A szakmai nap sikeressége, eredményessége miben mérhető? A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában az, hogy szakmailag feltöltődve, csillogó tekintetekkel ültünk le a közös ebédhez.
Bár a tanácskozás 13:00 órakor befejeződött, a tantestület tagjai még 15:15-kor is beszélgettek, véleményt formáltak, megoldási javaslatokat kerestek, közösséget alkottak. Hiszem azt, hogy ennél több nem kell.

image image
image image
image
image
image
image
image