EFOP 3.3.5-17-2017-00049
EFOP 3.3.5

Mislovics Andrea intézményvezető bemutatása
Mislovics Andreának hívnak. Pályafutásom egésze Hajdúdoroghoz köt, két időszakot kivéve, amikor középfokú tanulmányaimat az Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskolában végeztem, majd ezt követően a felsőfokú tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán, a Kossuth Lajos Tudományegyetem jogutód intézményében, nappali tagozaton folytattam, ahol történelem-néprajz szakos tanárként, etnográfusként illetve muzeológusként szereztem diplomát 2000-ben. Ez utóbbi specializációnak köszönhettem, hogy Hajdúdorog város vezetősége megkeresett és lehetőséget biztosított számomra, hogy valósítsak meg a városban egy múzeumi egységet. Kiállítások rendezésével, tudományos publikációk megírásával, a Tájház korhű berendezésével tettem eleget a fenntartó elvárásának. Ez az egyik kapcsolódási pontom a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolához. Pályázatok kiírásával, közös kiállítás-rendezéssel, történelem, hon- és népismeret órák megtartásával, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal az általános iskolások körében kialakítottam a múzeumbarátiságot. Munkakörömből adódóan kulturális rendezvények szervezését is végeztem. Ezáltal újra és újra kapcsolatba kerültem a Móra Iskola pedagógusaival; a pedagógusi munkát segítő személyekkel; ügyviteli-technikai dolgozókkal, szülőkkel és a diákokkal. A harmadik kapcsolódási pontom az intézményhez, bár ez csak helyszíni, a Sziltop Oktatási Nonprofit Kft. által fenntartott Kölcsey Ferenc Gimnázium Hajdúdorogi Tagintézménye. Az általános iskolai, középiskolai, sőt főiskolai tanítási gyakorlatok után itt nyílt lehetőségem a pedagógiai gyakorlat megszerzésére. 2000 óta középiskolai tanárként dolgozom, 2003-tól pedig a tagintézmény-vezetői feladatokat is ellátom. Hiszek a megújulásban, az oktatás szerepkörének fontosságában, a pedagógus személyiségének jelentőségében. Igazgatói megkeresés révén vállaltam el a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető-helyettesi kinevezést 2017. augusztus 1-jei kezdettel. Az intézmény elkötelezettjeként minden fórumon az iskola érdekeit képviselem, szakmai munkámmal segítem annak további erősödését, megújulását. Két éve, mint intézményvezető-helyettes, és mint történelem-néprajz szakos tanár törekszem erre, és erősítem a társadalomtudományi munkaközösség munkáját. Megítélésem szerint jó munkakapcsolatot építettem ki a kollégákkal. Szakmai kérdésekben egyeztetve - hatékony tanulási-tanítási módszerek alkalmazásával - tudatosan törekszem a képességfejlesztésre, differenciált munkára a tanítási órákon, az egyéni képességek kibontakoztatására, a tanulási nehézséggel küszködők kiszűrésére, felzárkóztatásuk megszervezésére. Gondoskodom - a történelem szakos kolléganővel együttműködve - a tehetséges tanulók neveztetéséről országos, városi versenyekre. Minden nevezést követően segítséget nyújtok a felkészítésben, az esetlegesen felmerő kérdések megoldásában. A tanulók elnevezése alapján: „Országgyűléseket” hívunk össze – a felkészítő, értelmező munka érdekében. 2018/2019. tanév óta lehetőségem van hon- és népismereti óra tartására is, ahol az elméleti alapokon túl, gyakorlati feladatok megoldásával ismerkedünk meg hazánk, városunk értékeivel, hagyományaival, ünnepköreivel. Mindkét évben aktív szerepet vállaltam a Pályaorientációs nap megszervezésében, amely segítséget nyújthat az iskola tanulóinak a pályaorientálódásban. Hathatós szerepem van az intézményi marketing kapcsolatok megerősítésében. Segítem a Mórás honlap folyamatos fejlesztését. Szakmai felkészültségem biztosítja a közzétételi lista aktualizált változatát, valamint az országos vezetői és intézményi ellenőrzés előkészítő munkájában is hatékonyan közreműködtem. Ettől a tanévtől kezdve pedig megbízott intézményvezetőként bizonyíthatom, hogy munkásságom egész eddigi tevékenységét a tudás megszerzése hatotta át és a segítőkészség irányította. Szeretném, ha ez továbbra így is maradna.

image
image
image
image
image